• 32 286 41 54
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pn - Pt 7:30 - 15:00

W świetlicy czas płynie szybciej,
a w stołówce - smaczniej.

Nasza świetlica jestfajna.przestronna.jasna.kolorowa.w segmencie C.Witamy!

Dokumenty do pobrania

Karta zgłoszenia
Karta zgłoszenia jest dokumentem niezbędnym do zapisania dziecka na zajęcia świetlicowe.
Upoważnienia do odbioru dziecka
Zgody na samodzielny powrót dziecka
Poniższy formularz stosuje się tylko w razie zmiany informacji podanych w karcie zgłoszenia.
Zgoda na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych

Regulamin świetlicy

1. Postanowienia ogólne

Wstęp
Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo-wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły. Świetlica wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki, wychowania i dydaktyki. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć w oparciu o roczny plan pracy szkoły.
1.1 Cele i zadania świetlicy
1.2 Założenia organizacyjne
1.3 Dokumentacja świetlicy
1.4 Wychowankowie świetlicy
1.5 Nagrody, wyróżnienia i kary
1.6 Prawa i obowiązki rodziców
1.7 Wychowawcy świetlicy
1.8 Prawa i obowiązki wychowawcy świetlicy
1.9 Prawa i obowiązki kierownika świetlicy

2. Procedury

2.1 Przyprowadzanie i odbieranie dzieci przez rodziców
 1. Dzieci przyprowadzane są i odbierane osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych w rejonie portierni szkolnej w tzw. strefie rodzica.
 2. Przez pierwszy tydzień roku szkolnego uczniowie klas pierwszych nie uczęszczający do świetlicy odbierani są od rodziców i zaprowadzani do sal lekcyjnych przez wychowawcę klasy.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
 4. Dziecko przychodząc rano do świetlicy podaje wychowawcy imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi.
 5. Dziecko powinno być odbierane przez osobę wskazaną przez rodziców/opiekunów prawnych, w karcie zgłoszenia. Osoba nie wskazana w karcie zgłoszenia, odbierająca dziecko, powinna posiadać przy sobie upoważnienie.
 6. Rodzice/osoby upoważnione do odbioru zobowiązane są do okazania na każdą prośbę dokumentu potwierdzającego tożsamość. W sytuacji nie posiadania dokumentu tożsamości lub odmowy okazania go - wychowawcy świetlicy lub pracownicy portierni mają prawo do odmowy wydania dziecka.
 7. Każde upoważnienie powinno być czytelnie podpisane przez rodziców.
 8. Dziecko odebrane ze świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych/osoby upoważnione, nie może być tego dnia przyjęte powtórnie.
 9. W wyjątkowych sytuacjach losowych wychowawca świetlicy może po uprzednim kontakcie telefonicznym z rodzicem wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka. Wychowawca / pracownik portierni szkolnej potwierdza tożsamość osoby odbierającej na podstawie dokumentu tożsamości, odnotowując niezbędne dane identyfikacyjne.
 10. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu. Rodzic / opiekun prawny w oświadczeniu tym deklaruje, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
 11. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej, które nie ukończyły 7 lat mogą być odbierane przez nieletnie rodzeństwo, które ukończyło 10 lat. Wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia rodziców. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią, odbierającą dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko.
 12. Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia nie mogą wychodzić samodzielnie do domu, nawet na pisemną prośbę rodziców.
2.2 Przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci przez nauczycieli
2.3 Postępowanie w przypadku próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
2.4 Postępowanie w przypadku samowolnego opuszczenia świetlicy przez ucznia
2.5 Postępowanie w przypadku pozostawania dziecka w świetlicy po godzinie 16:30
2.6 Spożywanie posiłków w stołówce szkolnej