Sidebar

Sidebar

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

Dziennik Urzędowy UE L 119, s. 1

Klauzula informacyjna

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 z siedzibą w Bytomiu przy ul. Nickla 19 jest administratorem danych osobowych:

 • uczniów uczęszczających do Szkoły;
 • rodziców lub opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do Szkoły;
 • pracowników Szkoły;
 • najbliższych członków rodzin pracowników Szkoły;
 • pracowników organu prowadzącego Szkołę;
 • pracowników podmiotów zewnętrznych współpracujących ze Szkołą;
 • uczestników wydarzeń organizowanych przez Szkołę;
 • opiekunów uczestników wydarzeń organizowanych przez Szkołę;
 • osób przebywających na terenie administrowanym przez Szkołę.

Funkcję inspektora ochrony danych osobowych pełni Marzena Kryszkowska, z którą można się kontaktować w sprawach ochrony danych drogą mailową iod_edu@um.bytom.pl.

Przetwarzanie danych osobowych uczniów dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z:

 • art. 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
 • art. 14 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz. U.UE.C. 303.1)
 • art. 70 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,
 • art. 35 ust. 2 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2019.0.1148)

i obejmuje: imię (imiona), nazwisko, pesel, płeć, datę urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, wizerunek i nr identyfikacyjny w dzienniku elektronicznym. Przetwarzanie tych danych następuje w trakcie działań poprzedzających rozpoczęcie procesu edukacyjnego i podczas trwania procesu edukacyjnego w celu zapewnienia prawidłowości jego przebiegu. Trwa także po jego zakończeniu - przez czas niezbędny do realizacji celów archiwizacyjnych (zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów) i dowodowych (ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).

Przetwarzanie danych osobowych rodziców lub opiekunów prawnych uczniów dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z:

 • pkt 3 Preambuły Europejskiej Karty Praw i Obowiązków Rodziców
 • art. 18 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2019.0.1148)

i obejmuje: imię (imiona), nazwisko, pesel, płeć, stopień pokrewieństwa, adres zamieszkania, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, miejsce pracy, nr telefonu służbowego, adres służbowej poczty elektronicznej i nr identyfikacyjny w dzienniku elektronicznym. Przetwarzanie tych danych następuje w trakcie działań poprzedzających rozpoczęcie procesu edukacyjnego i podczas trwania procesu edukacyjnego w celu zapewnienia prawidłowości jego przebiegu.

Przetwarzanie danych osobowych uczestników wydarzeń organizowanych przez Szkołę dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie ich zgody, i obejmuje: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia i wizerunek. Przetwarzanie tych danych następuje w trakcie działań przygotowawczych i podczas trwania wydarzenia w celu zapewnienia prawidłowości jego przebiegu. Trwa także po jego zakończeniu - przez czas niezbędny do realizacji celów archiwizacyjnych (zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów), dowodowych (ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami) i promocyjnych (publikacji relacji z przebiegu wydarzenia).

Przetwarzanie danych osobowych opiekunów uczestników wydarzeń organizowanych przez Szkołę dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie ich zgody, i obejmuje: imię (imiona), nazwisko, nr telefonu, adres email i wizerunek. Przetwarzanie tych danych następuje w trakcie działań przygotowawczych i podczas trwania wydarzenia w celu zapewnienia prawidłowości jego przebiegu. Trwa także po jego zakończeniu - przez czas niezbędny do realizacji celów archiwizacyjnych (zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów), dowodowych (ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami) i promocyjnych (publikacji relacji z przebiegu wydarzenia).

Przetwarzanie danych osobowych osób przebywających na terenie administrowanym przez Szkołę dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz f RODO, w związku z:

 • art. 207 ust. 1 i 2 Ustawa z 26 czerwca 1997 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1998.21.94)
 • art. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003.6.69)

i obejmuje wizerunek i zarys sylwetki. Przetwarzanie tych danych następuje w trakcie trwania pobytu na terenie administrowanym przez Szkołę i jest wykonywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na tym terenie, a także w celu ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę. Trwa także po jego zakończeniu - przez czas niezbędny do realizacji celów archiwizacyjnych (zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów) i dowodowych (ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).

Podstawa prawna, cele i czas przetwarzania danych osobowych pracowników Szkoły, najbliższych członków rodzin pracowników Szkoły, pracowników organu prowadzącego Szkołę i pracowników podmiotów zewnętrznych współpracujących ze Szkołą opisane są w odrębnej klauzuli informacyjnej, tutaj nie zamieszczonej.

Żadne z wymienionych wyżej danych osobowych nie są przekazywane poza granice Rzeczpospolitej Polskiej ani do żadnej organizacji międzynarodowej.

Wszystkie przetwarzane przez Szkołę dane osobowe są udostępniane podmiotom zewnętrznym zapewniającym obsługę informatyczną Szkoły na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zawartych z tymi podmiotami.

Wszystkie osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, jednakże Szkole przysługuje prawo odmownego rozpatrzenia sprzeciwu w przypadku istnienia uzasadnionych prawnie podstaw przetwarzania.

Wszystkie osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę mają prawo do dostępu do treści swoich danych poprzez wnioskowanie o:

 • przekazanie ich kopii,
 • niezwłoczne sprostowanie (poprawienie)
 • przekazanie w formie elektronicznej umożliwiającej ich przeniesienie do innego administratora.

Wszystkie osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.